NTF Autorisasjons kurser

Kvalitetssikring av kompetanse

Tanker – rom – rørledninger

Kjemikalier – drivstoff – gasser

Norsk Tanksikkerhet Forening tar sikte på å heve og kvalitetssikre kompetanse innenfor områdene som er nevnt i overskriften.

Kompetansebevis

Norsk Tanksikkerhet Forening kvalitetssikrer personer som skal utføre alle typer arbeid i, på eller ved tanker rom og rørledninger. I samarbeide med de aktuelle myndigheter har vi nå en kursportefølje som beskrevet i eget avsnitt. I tillegg utstedes Kompetansebevis.

Kompetansebevis/Registrering

De som fullfører og består eksamen på kursene og oppfyller kravene til relevant praksis, får utstedt det aktuelle kompetansebevis med varighet på 5 år. Dette er i harmoni med dagens praksis for både myndighetspålagte og frivillige registreringer.

 Forlengelse av registrering

Ved ny registrering etter 5 år (personen fortsetter i denne jobben) har praksis for både myndighetspålagte og frivillige registreringer vært at det blir registrert for nye 5 år uten å etterprøve kunnskapsnivået hos den som skal forlenge registreringen.

Norsk Tanksikkerhet Forening vil imidlertid kreve følgende for å utstede nytt kompetansebevis:

Før autorisasjon løper ut, må innehaver dokumentere kunnskaper og praksis innenfor sitt arbeidsområde. Det vil kreves at personen gjennomfører repetisjonskurs med eksamen som må besvares med bedømmelse Bestått.

Vi mener denne kvalitetssikringen er helt nødvendig.

 Listeføring

Norsk Tanksikkerhet Forening registrerer og vedlikeholder kartotek over personell med Kompetansebevis.

Kompetansebeviset har en varighet på 5 år.

Omregistrering

Ved henvendelse foretar Norsk Tanksikkerhet Forening ny utstedelse av Kompetansebevis ved skifte av arbeidsgiver, endring av firmanavn og lignende. Omregistrering må være godkjent av siste arbeidsgiver.

Kompetansekrav

 Kompetansebevis Klasse A

Sertifikatutsteder/Kontrollør, gyldig for 5 år 

 • Personer som er registrert som sertifikatutstedere i Direktoratet for Arbeidstilsynets register. Kravene er spesifisert i

Forskrift om utførelse av arbeid

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier

Forskrift om administrative ordninger

Sertifikatutsteder (Kontrollør), registrering (Kompetansebevis, Klasse A)

Det må alltid meldes inn til Arbeidstilsynet når Sertifikatutsteder (Kontrollør) skal registreres, både første gangs registrering og fornyelse etter 5 år for at kompetansen skal være gyldig og Norsk Tanksikkerhet Forening skal utstede Kompetansebevis:

For registrering/fornying som Sertifikatutsteder (Kontrollør) – tlf 81 54 82 22  eller post@arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet krever at personen enten er kyndig kjemiker eller annen person med dokumenterte kunnskaper om anlegg og prosess, helsefare og brannfare

 Kompetansebevis Klasse B-R

(Rengjøringsdelen av tidligere Klasse B, Rengjøring og kontroll av tanker)

Tankrengjører, gyldig for 5 år

 

 • Personer som har dokumenterte kunnskaper som dekker innholdet i Kurs B-R, inklusive eksamen. I tillegg må personen ha dokumentert relevant praksis i minst 1 år. Kravene er dokumentert i:
  • Miljødirektoratet (Mdir):       Forurensningsforskriften
   • Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
   • Kapittel 18. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall
   • Veiledning TA1480, 97:05
  • DSB:               Forskrift om farlig stoff
   • Temaveileder om omtapping av farlig stoff  henviser til Mdir

 

Mdir/DSB står i utgangspunktet bak kurset/opplæringen og har i mange år deltatt som forelesere.

 Kompetansebevis Klasse B-K

(Kontrolldelen av tidligere Klasse B og B+, Rengjøring og kontroll av tanker)

Tankkontrollør, gyldig for 5 år

 

 • Personer som har dokumenterte kunnskaper som dekker innholdet i Kurs B-R, inklusive eksamen. I tillegg må personen ha dokumentert relevant praksis i minst 1 år. Kravene er dokumentert i:
  • Miljødirektoratet (Mdir):       Forurensningsforskriften
   • Kapittel 1       Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
   • Kapittel 18     Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall
   • Veiledning TA1480, 97:05
  • DSB:              Forskrift om farlig stoff
   •  Temaveileder om omtapping av farlig stoff  henviser til Mdir

 

Mdir/DSB står i utgangspunktet bak kurset/opplæringen og har i mange år deltatt som forelesere.

Kompetansebevis Klasse C

Driftskontrollør, olje/fettutskillere, gyldig for 5 år

 

 • Personer som har dokumenterte kunnskaper som dekker innholdet i Kurs C, inklusive eksamen. I tillegg må personen ha dokumentert relevant praksis i minst 1 år.

Kravene er dokumentert i:

  • Miljødirektoratet (Mdir):       Forurensningsforskriften,
   • Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
   • Kapittel 15A. Påslipp
   • Veiledning TA1480, 97:05
  • DSB:              Forskrift om farlig stoff,
   • Temaveileder om omtapping av farlig stoff  henviser til Miljødirektoratet (Mdir)

 Kompetansebevis Klasse D

LRA-kontrollør, (Lav Radioaktive Avleiringer) gyldig for 5 år

 

 • Personer som har dokumenterte kunnskaper som dekker innholdet i Kurs D, inklusive eksamen. I tillegg må personen ha dokumentert relevant praksis i minst 1 år.

Arbeidstilsynet

Forskrift om utførelse av arbeid

Helse- og omsorgsdepartementet

   • Strålevernforskriften
 • Kurset vil være på ca 4 timer og gir kompetanse som normalt er god nok til å sikre sin egen og andres HELSE, men gir ingen kompetanse i KLASSIFISERING av LRA.

Andre kompetansehevende kurs

 • Kurs Klassse PG; Bruk og kontroll av personbårne målere – Ex, O2, H2S, etc.
 • Helsefare, målinger og valg av måleparametre
  • Bensen-kurs
  • H2S-kurs
  • Kvikksølv og metallrøyk
 • Redning fra lukkede rom – praktisk gjennomføring
 • Risikoanalyse

Kursinnhold

Kompetansekurs A Sertifikatutsteder/Kontrollør

Kurset tar utgangspunkt i Direktoratet for Arbeidstilsynet:

 • Arbeidsmiljølovens forskrifter:

Forskrift om utførelse av arbeid.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

  • Forskrift om administrative ordninger

Kurset er tilpasset kravene i disse Forskriftene.

For registrering i Arbeidstilsynets register over Sertifikatutstedere, kreves dokumenterte kunnskaper om:

  • stoffenes fysiske og kjemiske egenskaper,
  • brannfarlige egenskaper
  • helsefarlige egenskaper
  • valg av måleparametre (hva skal måles)
  • bruk av måleutstyr
  • evaluering og vurdering av måleresultater
  • tiltak for å hindre uønskede hendelser
  • tiltak for å hindre uønsket eksponering

For registrering hos Arbeidstilsynet, må i tillegg Praksis fra og kunnskap om de anlegg og objekter som skal sertifiseres beskrives og dokumenteres.

Kompetansekurs B-R

Rengjøring av tanker

Kurset tar  utgangspunkt i Miljødirektoratet (Mdir):

 • Forurensningsforskriften, kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
 • Forurensningsforskriften, kapittel 18, Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall
 • Veileder 97:05 (TA1480) for å hindre lekkasje fra nedgravde oljetanker

DSB:

 • Forskrift om farlig stoff
 • Temaveileder om omtapping av farlig stoff, som henviser til Mdir’s regelverk for nedgravd oljetank.

Regelverket krever at fagpersoner skal ha dokumenterte kunnskaper om

  • Lover og forskrifter
  • Internkontroll/prosedyrer
  • Tanktyper og konstruksjon
  • Generelle sikkerhetskrav
  • Myndighetskrav til rengjøring av tanker
  • Kvalitetskrav til rengjøring av tanker
  • Metoder for rengjøring av tanker

Kompetansekurs B-K,

Kontroll av tanker

Kurset tar utgangspunkt i Miljødirektoratet (Mdir):

 • Forurensningsforskriften, kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
 • Forurensningsforskriften, kapittel 18, Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall
 • Veileder 97:05 (TA1480) for å hindre lekkasje fra nedgravde oljetanker

DSB:

 • Forskrift om farlig stoff
  • Temaveileder om omtapping av farlig stoff, som henviser til Mdir’s regelverk for nedgravd oljetank.

Regelverket krever at fagpersoner skal ha dokumenterte kunnskaper om

  • Lover og forskrifter
  • Internkontroll/prosedyrer
  • Tanktyper og konstruksjon
  • Korrosjons- og skadetyper
  • Bruk av kontrollutstyr/-instrumenter
  • Bruk av måleutstyr
  • Praktisk gjennomføring av  kontrollmetoder (øvelse)
  • Myndighetskrav til godkjenning av tanker
  • Utfylling av kontrolldokumenter
  • Kontrollørens ansvar

Kompetansekurs kurs C

Drift og kontroll av oljeutskillere (fettutskillere)

Kurset tar utgangspunkt i

Miljødirektoratet (Mdir)

 • Forurensningsforskriften,
  • Kapittel 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • Kapittel 15A: Påslipp
  • TA 2949 Drift av oljeutskillere

DSB:

 • Forskrift om farlig stoff
  • Temaveileder om omtapping av farlig stoff, som henviser til Mdir’s regelverk

Regelverket krever at fagpersoner skal ha dokumenterte kunnskaper om

  • Lover og forskrifter.
  • Internkontroll/prosedyrer.
  • Generelle sikkerhetskrav.
  • Typer og konstruksjonskrav til olje- og fettutskillere.
  • Funksjonskrav til olje- og fettutskillere.
  • Myndighetskrav til rengjøring og vedlikehold av olje- og fettutskillere.
  • Myndighetskrav til godkjenning av olje- og fettutskillere.
  • Kommunenes mulighet til å sette egne krav.
  • Kontrollmetoder.
  • Utfylling av kontrolldokumenter.
  • Kontrollørens ansvar.